Кафедра автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій

Концепція підготовки фахівців передбачає, що випускник кафедри повинен мати необхідні знання та вміння для виконання повного циклу створення сучасних систем автоматизації для промисловості та АПК, у тому числі розробки технічного завдання, створення необхідних математичних моделей технологічних процесів, що керуються, складання алгоритмів програмного керування, оптимального вибору технічних засобів автоматизації, розробки структурних, принципових та монтажних електричних схем, розробки комплекту програмного забезпечення, виконання робіт з відлагодження систем автоматизації у лабораторних та промислових умовах, а також впровадження їх у виробництво. Перелік основних дисциплін, що викладаються на кафедрі: "Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт", "Програмування та алгоритмічні мови", "Комп'ютерна графіка", "Теорія інформації", "Теорія автоматичного керування", "Теоретичні основи автоматики", "Основи автоматики", "Ідентифікація та моделювання технологічних процесів", "Основи САПР", "Інженерні розрахунки на ПК", "Мікропроцесорні керуючі пристрої", "Мікропроцесорні системи керування у тваринництві", "Технічні засоби автоматизації", "Автоматизовані системи керування технологічними процесами", "Програмування систем реального часу", "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва", "САПР АСКТП на основі сучасних SCADA – систем", "Основи наукових досліджень", "Дослідження операцій", "Моделювання систем автоматичного керування", "Теорія цифрових автоматів", "Об'єктно-орієнтоване програмування у середовищі Delphi", "Нейросистеми та мережі", "САПР в енергетиці", "Методологія системного аналізу", "Теорія технічних систем", "Прикладні комп'ютерні технології". Лабораторна база На кафедрі є лекційна аудиторія та 5 приміщень для проведення лабораторних та практичних занять: Лабораторія основ автоматики. Лабораторія програмованих керуючих пристроїв. Лабораторія інтегрованих комп'ютерних технологій. Зала комп'ютерного проектування. Зала комп'ютерного моделювання (у стадії оснащення). Усі навчальні лабораторії оснащені сучасними засобами комп'ютерної техніки та промислової автоматизації, а саме: всього на кафедрі 47 персональних комп'ютерів, що об'єднані у локальну мережу і підключені до Інтернету, різне периферійне обладнання, в тому числі лазерні і ма

тричні принтер, кольоровий плотер, сканери, комутатори локальної мережі, модеми; програмовані логічні контролери (ПЛК) промислового призначення, а також автоматизована установка для високоточних вимірювань та перевірки вимірювальних приладів. Для проведення наукових досліджень викладачами та студентами використовується створена на кафедрі науково-дослідна лабораторія оснащена сучасними комп'ютерними та іншими технічними засобами автоматизації. Навчально-методична база По всіх дисциплінах, що викладаються на кафедрі, розроблені робочі програми, методичні вказівки до виконання курсових і, лабораторних робіт, практичних занять. Для більшості дисциплін, що викладаються на кафедрі використовуються підручники та навчальні посібники створені викладачами кафедри, список яких додається. Усьго за 2000-2009 роки на кафедрі підготовлено та видано 27 підручників та навчальних посібників з грифом Міносвіти. За ініціативою кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій розроблена і впроваджена до навчального процесу концепція системного підходу до комп'ютерізації інженерної підготовки фахівців в університеті. За ініціативою кафедри підготовлено для викладання і впроваджено до навчального процесу нову дисципліну "Системи автоматизованого проектування", головна мета викладання якої є навчання студентів основам автоматизованого проектування як електричних схем, так і механічних деталей та вузлів с.-г. машин. Студенти усіх факультетів університету вже виконують курсові та дипломні роботи та проекти з використанням САПР. При викладанні дисциплін на кафедрі широко застосовуються пакети прикладних програм (ППП). Всього задіяно 17 пакетів. Треба підкресліти, що, крім широко розповсюджених офісних ППП на кафедрі використовуються на практиці такі пакети, як: КОМПАС, що дозволяє автоматизовано готувати повний комплект конструкторської документації на електрообладнання та збиральні одиниці механічних вузлів; Genie і Genesis32 - SCADA-пакети для автоматизованого проектування АСКТП; MAX+PLUS II - для автоматизованого проектування пристроїв обробки інформації та керування на основі ПЛІС. Основні напрями наукових досліджень: 1. Дослідження та розробка енергоощадних автоматизованих систем керування технологічними процесами і агрегатами в АПК. 2. Автоматизоване проектування сучасних SCADA-систем для АПК та програмного забезпечення до них. 3. Дослідження та розробка високоефективних мікроелектронних обчислювальних та керуючих пристроїв з нетрадиційною архітектурою. 4. Розробка автоматизованої технології візуального програмування мікропроцесорних керуючих пристроїв промислового призначення. Основні наукові досягнення: Розробка архітектури та технології застосування програмованих керуючих автоматів паралельної дії, що на відміну від відомих керується потоком станів входів. Захищено патентами України. Аналогів у світовій практиці немає. Розробка архітектури та технології програмування безпечних програмованих керуючих автоматів паралельної дії. Захищено патентами України. Аналогів у світовій практиці немає. Розробка структурних та схемо-технічних рішень з високопродуктивних обчислювальних пристроїв з нетрадиційною архітектурою на основі систем числення в залишкових класах. Захищено патентами України. Виконано наукові дослідження динамічних характеристик технологічних процесів сільськогосподарських машин з застосуванням мікропроцесорних пристроїв, алгоритмів та програм, що створені на кафедрі. Розроблена оригінальна технологія візуального пр

ограмування, що дозволяє практично виключити програмістів як таких з процесу створення керуючих програм. Захищено патентами України. Аналогів у світовій практиці немає. Практичні результати наукових досліджень Співробітниками кафедри створено програмований полігон для дослідження мікроелектронних пристроїв обробки інформації та логічного керування реалізованих на програмованих логічних інтегральних схемах (ПЛІС). Розроблено комплект конструкторської документації на промисловий зразок програмованого ПЛІС – контролера паралельної дії, що програмується на технологічних мовах користувачів. Розроблені та відпрацьовані мова та процедури застосування технологічного візуального програмування, у тому числі програма-транслятор, що дозволяє за циклограмою роботи технологічного агрегата автоматично створювати керуючу програму на стандартних мовах програмування ПЛК. На даний час сумісно з Харківським метрополітеном та НПО "ХАРТРОН-ЕНЕРГО" завершується розробка мікроелектронної систем централізації для депо "Московське", що побудована на безпечних керуючих автоматах, що створені на кафедрі. Підготовлено і видано: - підручників і навчальних посібників – 29 - монографій – 8 Під керівництвом професорів кафедри захищено дисертацій: - докторських – 2, - кандидатських – 6. Отримано патентів України на винаходи – 34. Нагороди та почесні звання: У 2000 р. професора І. О. Фурмана обрано членом науково-дослідної ради Американського біографічного інституту (ABI). У 2001 р. професора І. О. Фурмана обрано академіком Академії наук вищої освіти України. У 2004 році професор Фурман І. О. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. У 2005 р. професор Фурман І. О. став переможцем обласного конкурсу "Вища освіти Харківщини – кращі імена". У 2005 р. професор І. О. Фурман нагороджений знаком "Відмінник освіти України". У 2006 р. професору І. О. Фурману постановою Президії Академії наук вищої освіти України присуджено нагороду Ярослава Мудрого. У 2005, 2006, 2007 роках професор Фурман І. О. нагороджувався дипломом Академії наук вищої освіти України за кращий підручник.

Професор Краснобаєв В. А. – почесний радист СРСР. Професор Краснобаєв В. А. – Заслужений винахідник України. Професор Краснобаєв В. А. – академік Петрівської Академії наук і мистецтв. Доцент Малиновський М. Л. – лауреат премії Президента України для молодих вчених за 2007 рік. Доцент Малиновський М. Л. - лауреат міського конкурсу «Молода людина року – 2008» у номінації «Молодий науковець»; Доцент Малиновський М. Л. - Переможець районного конкурсу «Молода людина року – 2008» (I місце) у номінації «Молодий науковець»; Доцент Малиновський М. Л. - Нагороджений Дипломом другого обласного конкурсу “Найкращий молодий науковець Харківщини” у 2008 році; Доцент Малиновський М. Л. - Нагороджений Дипломом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Молодий науковець» у 2008 році; Доцент Малиновський М. Л. - Стипендіат Харківської обласної державної адміністрації у галузі науки у 2009 році у номінації «Інформатика та комп’ютерні науки». Професор Фурман І. О., професор Краснобаєв В. А., Доцент Малиновський М. Л., доцент Бовчалюк С. Я., ст. викладач Кошман С.О. - Нагороджені дипломами Міжнародної конференції "Dependable Systems, Services And Technologies DESSERT 2007, 2008, 2009".