Кафедра технотроніки і теоретичної електротехніки

Кафедра технотроніки і теоретичної електротехніки відноситься до навчально-наукового енергетики та комп'ютерних технологій. Кафедра «Загальна електротехніка» заснована в 1930 році в період організації Харківського інституту механізації сільського господарства. Вона називалась «Кафедра електротехніки і застосування електроенергії в сільському господарстві» і входила до складу факультету механізації сільського господарства. Очолював кафедру доцент Виноградов Є.П. Основна наукова діяльність Виноградова Є.П. була пов’язана з розробкою електричних теплових пастеризаторів рідинних продуктів. Застосування цього типу пастеризаторів мало велике значення для молочної промисловості. В 1948 році кафедра увійшла до складу факультету електрифікації сільського господарства, який відкрився того року, і стала називатися “Електротехніка і електропривод”. З невеликою перервою (1937-1941 рр. – зав. кафедри був д.т.н., професор Кияниця В.Н.) професор Виноградов Є.П. керував кафедрою до 1967 року. У різні роки кафедру очолювали: 1967-1969 рр. – ст. викладач Плахотніков В.І.; 1970-1976 рр. – к.т.н., доцент Короткова О.В.; 1976-1989 рр. – д.т.н., професор Кучин Л.Ф.; з 1989 по 2009 рік кафедру очолював к.т.н., доцент Свергун Юрій Федорович. З 2009 року посаду завідуючої кафедрою займає д.т.н., професор Косуліна Н.Г. На кафедрі в різні роки працювали і зробили значний внесок в розвиток навчально-методичної, науково-дослідної та виробничої бази кафедри такі викладачі: доцент Динабурський І.М., ст. викладач Пясик Р.Б., ст. викладач Савченко П.І., доцент Іванов Б.І., доцент Савченко В.І., асистент Білаш І.П., старший викладач Ясько О.А., доцент Короткова О.В., доцент Лучинський О.Р., професор Філіпов Р.Л., професор Кучін Л.Ф. На сьогоднішній час на кафедрі працює 13 співробітників: 2 професори - О.Д. Черенков, Н.Г. Косуліна; 2 доценти – П.О. Кравченко, Г.А. Ляшенко 3 старших викладача – С.О. Мороз, М.О. Чорна, Н.В. Полянова; 3 чоловік навчально-допоміжного персоналу – Т.О. Дьякова, К.С. Коршунов, С.М. Черевищенко, Кафедра розташована в двох навчальних корпусах і розміщується в 4 лабораторіях і 4 кімнатах для навчально-викладацького складу. На кафедрі викладаються такі дисципліни: «Теоретичні основи електротехніки»; «Електроніка і мікросхемотехніка»; «Промислова електроніка»; «Електротехніка і електромеханіка»; «Електротехніка та електроніка»; «Загальна електротехніка»; «Теорія електромагнітного поля»; «Метрологія та стандартизація», «КВП з основами метрології», «Вимірювальна техніка

», «Метрологія і основи вимірювань», «Технологія вимірювання і прилади». «Електроніка та мікросхемотехніка». «Електроніка та мікропроцесорна техніка». «Електромагнітна сумісність». На кафедрі навчаються студенти п’яти факультетів, проводяться усі види занять. Навчальна робота кафедри будується з урахуванням найновіших досягнень науки і техніки. Вона включає програми для студентів стаціонару, факультету заочного навчання і слухачів ФПК. Колектив кафедри приділяє велику увагу методичному забезпеченню дисциплін, які читаються на кафедрі. Кожного року розробляються та видаються нові методичні розробки з виконання лабораторних, розрахунково-графічних та курсових робіт. На кафедрі створені сприятливі умови для виконання та успішного захисту кандидатських та докторських дисертацій. Великий вклад в підготовку наукових кадрів внесли доктор технічних наук, професор Кучин Л.Ф. (8 докторів та 20 кандидатів наук), завідувач кафедри професор Свергун Ю.Ф. (під керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації) та професор Черенков О.Д. (підготовлено 4 доктора і 15 кандидатів наук), професор Косуліна Н.Г. 1 кан-дидат наук. За останній час на кафедрі були успішно захищені 5 докторських (Черепньов А.С., Філіпов Р.Л., Черенков О.Д., Косуліна Н.Г., Мунтян В.О., Мороз О.М., Федюшко Ю.М., Нікіфорова Л.Є., Черепньов І.А. і Кунденко М.П.) та 11 кандидатських дисертацій (Стрижак В.Д., Черенков О.Д., Гуляєва Т.Л., Лучинський О.Р., Зотова З.І., Андрійчук Є.І., Кравченко П.О., Гордійчук І.Ї., Альмансоур М., Піротті О.С., Середа А.І., Сорокін М.С., Адамова С.В., Сосімова І.А., Данілко І.В., Калініченко О.В., Дубік В.М., Коваленко Л.Р., Потапський П.В., Зотова О.С., Козак О.В..) Виховна робота Викладачі кафедри активно ведуть виховну работо зі студентами та абітурієнтами. Зокрема, Черенков О.Д. та Косуліна Н.Г. є членами спеціалізованої вченої ради ХНТУСГ, Ляшенко Г.А. є головою методичної ради ННІ ЕКТ та членом методичної ради ХНТУСГ, Черевищенко С.М. регулярно виступає перед абітурієнтами Лозівського району, Чорна М.О. є куратором 55-Ем групи, Кравченко П.О. куратором 21-Е групи, Мороз О. М. та Косуліна Н. Г. є кураторами 35 Е групи. Співробітники кафедри постійно проводять виховні бесіди, беруть участь зі студентами у спортивних, громадських та соціальних заходах, відвідують спеціалізовані виставки та концерти. Викладачі кафедри регулярно беруть участь у конференціях, семінарах, курсах підвищення кваліфікації, займаються підготовкою студентів до участі у методичних форумах, студентсь-ких конференціях, олімпіадах. Співпраця з іншими навчальними закладами Кафедра активно співпрацює з іншими навчальними закладами. Зокрема має договір про співробітництво з Таврійським державним агротехнологічним університетом ТДАУ (м. Мелітополь) і Подільським державним агротехнічним університетом ПДАТУ (м. Кам’янець-Подільський) Основні напрямки наукових досліджень кафедри 1. Теоретичний аналіз розподілення потужностей асиметричного трифазного динамічного навантаження в різних режимах роботи лінії при вхідному несинусоїдному навантаженні. 2. Розробка принципів та методів створення екологічно чистих технологій підвищення врожайності сільськогосподарських культур на підставі впливу магнітного поля. 3. Застосування фізичних факторів для первинної обробки сільськогосподарської сировини, яка використовується в промисловості. 4. Застосування біоелектромагнітології в рішенні пріоритетних проблем медицини та сільського господарства. Держбюджетні тематики науково-дослідної роботи кафедри ТТЕ 1. Електромагнитні і акустичні технології і пристрої для первинної обробки і дезинфекції вовни. 2. Електромагнітні технології і пристрої для дії на мікробіологічні об'єкти тваринництва. 3. Імпульсні електромагнітні технології і пристрої для знищення шкідників - комах в сільскогосподарському виробництві 4. Електромагнітні технології і технічні системі лікування тварин. 5. Методи і пристрої діагностики біологічних об'єктів тваринництва і рослинництва. 6. Електромагнітні технології і технічні системи підвищення продуктивності біологічних об'єктів рослинництва. Нагороди викладачів кафедри: - Черенкова О.Д. нагороджено дипломом ІІІ ступеня та присвоєно звання «Лауреат конкурсу 97». - Косуліну Н.Г. нагороджено дипломом третього ступеня за наукову роботу «Використання електромагнітного випромінювання тканин тварин для дистанційної діагностики їх стану» в 2000 році. - Черенкова О.Д. нагороджено почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, за значний особистий внесок навчально-виховну та наукову роботу в справі підготовки висококваліфікованих фахівців для с/г виробництва з нагоди 70-річчя ХНТУСГ. - Косуліну Н.Г. нагороджено почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, за значний особистий в

несок навчально-виховну та наукову роботу в справі підготовки висококваліфі-кованих фахівців для с/г виробництва з нагоди 70-річчя ХНТУСГ - Косуліну Н.Г. нагороджено дипломом за значні досягнення в області науки в 2003 році.. - Дьякову Т.О. нагороджено за багаторічну працю, сумлінне ставлення до службових обов’язків, високі трудові показники та з нагоди 75 річчя заснування університету. - Косуліну Н.Г. нагороджено дипломом за участь в районному фестивалі «Жінка року – 2007» в номінації інка – працівник освіти та науки». - Косуліну Н.Г. нагороджено грамотою за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготов-ку висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм, за якісну підготовку та прове-дення Міжнарродної науково-практичної та науково-методичної конференції Енергозбере-ження та електропривод в АПК» в 2008 р. - Косуліну Н.Г. нагороджено почесною грамотою за вагомий внесок у розвиток аграрної освіти і науки, високий профеоналізм з нагоди 80-річчя ХНТУСГ. - Черенкова О.Д. нагороджено грамотою Головного управління освіти і науки ХОДА за багаторічну науково-педагогічну діяльність, спрямовану на підготовку високваліфікованих спеціалістів в 2010 році. - Ляшенко Г.А. оголошена подяка за сприяння у підготовці наукової роботи для ХV-го місько-го конкурсу наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів в 2010 р. - Черенкова О.Д. нагороджено дипломом учасника ХІІІ обласного конкурсу «Вища школа Харківщини - кращі імена» у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» у 2011 році. - Черенкова О.Д. нагороджено як переможця конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник університету за 2010 – 2011 рр.» - Щербакова О.Є. нагороджено грамотами за організацію та активну участь у міжнародній науково-практичній конференції «Енергетика та енергоефективні технології» в м. Бєлгород в 2011 та 2012 роках. - Черенкова О.Д. нагороджено почесною грамотою за організацію та ак

тивну участь у міжна-родній науково-практичній конференції «Енергетика та енергоефективні технології» в м. Бєлгород в 2012 році. - Черенкова О.Д. нагороджено дипломом стипендіата в галузі науки імені О.Н. Соколовського (з аграрних наук) в 2012 році. - Чорну М.О. нагороджено грамотою за залучення студентів до наукової роботи у конкурсі «Куратор року 2012» - Мороза С.О. нагороджено дипломом за участь у Наукових пікніках у 2014 році. - Кравченко П.О. нагороджено грамотою за допомогу у проведенні Всеукраїнської студентської олімпіади з електротехніки в НТУ «ХПІ» у 2015 році. Чорну М.О. нагороджено Почесною грамотою за активну участь у вихованні студентів та високі особисті професійні здобутки у 2015 році. - Черевищенко С.М. нагороджено грамотою за кращу роботу на конкурсі творчих студентських робіт Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції ННІ ЕКТ у 2015 році. - Косуліну Н.Г. нагороджено грамотою за створення творчої обстановки на кафедрі та залучення студентів до розробки пристроїв, які пропагують розвиток електротехніки.