Кафедра сільськогосподарських машин

Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту почав свою діяльність як факультет механізації сільського господарства в 1930 році з дня заснування Харківського інституту механізації та електрифікації сільського господарства (ХІМЕСГ). Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту розташований в корпусі, який є пам’яткою архітектури, загальною площею 12500 м2. Загальна кількість студентів, яка навчається на факультеті 700 осіб. На базі факультету створений навчально-науково-виробничий комплекс, до складу якого входять 7 кафедр: - Кафедра тракторів і автомобілів; - Кафедра сільськогосподарських машин - Кафедра оптимізації технологічних систем ім. Т.П.Євсюкова - Секція виробничого навчання - Кафедра якості, стандартизації та сертифікації - Кафедра безпеки життєдіяльності - Кафедра фізичної культури та спорту - Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності На факультеті здійснюється підготовка фахівців з 2 спеціальностей: "Механізація сільського господарства" "Якість, стандартизація та сертифікація" та з 13 спеціалізацій: "Механізація землеробства"; "Мех

анізація тваринництва"; "Державний технічний нагляд"; "Охорона праці"; "Інженерний менеджмент"; "Техніка та технології в овочівництві"; "Механотроніка технічних систем"; "Системи управління якістю та безпечністю харчової продукції"; "Менеджмент якості"; "Менеджмент безпечності харчової продукції"; "Екологічний менеджмент"; "Сертифікація продукції і послуг"; "Стандартизація продукції і процесів". Спеціалізації повністю забезпечують кадрову потребу інженерно-технічних служб АПК. До складу факультету також входять: Центр сертифікації та випробування сільськогосподарської та мобільної техніки; 3 науково-дослідні проблемні лабораторії; Вовчанський технікум, який проводить підготовку молодших спеціалістів за спеціальністю «Механізація сільського господарства»; Філія на виробництві - науково-дослідне господарство «Кутузівка»; Навчально-науковий дослідний центр «1 Травня»; Навчальний полігон площею 43 га; Дослідне поле площею 195 га; Інформаційно-комп’ютерний центр. Початок та середина XX століття минулого тисячоліття характеризується активним розвитком сільгоспмашинобудування, масовим виробництвом та застосуванням в землеробстві трактора. На території України в 30-і роки будується перший тракторний завод ХТЗ, в сільському господарстві відбуваються кардинальні зміни, які сприяють за

стосуванню тракторів та сільськогосподарської техніки високої продуктивності. Тому в цей період в країні виникає особлива потреба в інженерних кадрах на селі. І в 1930 році було організовано Харківський інститут механізації та електрифікації сільського господарства. Провідним факультетом інституту з перших років існування стає факультет механізації сільського господарства. В організації та становленні факультету відіграли велику роль такі вчені як О.О. Алов, А.А. Василенко, У.А. Константинов, Л.П. Крамаренко, Р.Д. Пономарьов, Б.С. Свірщевський, М.Є. Фере. Разом з розвитком матеріальної, навчально-методичної бази на факультеті велась ґрунтовна науково-дослідна робота. Серед науковців особливо слід відмітити завідувача кафедри агрономії професора М.Д. Ковальова. Свої наукові дослідження та читання лекцій він здійснював протягом 40-х, 50-х, 60-х і 70-х років, не припиняючи свою діяльність навіть в роки війни. Науково-педагогічна діяльність викладацького складу протягом багатьох років розвивала та вдосконавлювала зміст спеціальності «Механізація! сільськогогосподарства». З'являлися нові спеціалізації, а на їх базі відкривалися нові спеціальності сільських інженерів. Протягом десятиріч великий внесок у розвиток факультету зробили видатні вчені-педагоги: Ф. М. Буланенко, С. П. Васильєв, Г. М. Гряник, Г. П. Дворовенко, Т. П. Євсюков, О. Й. Петрусов, О. М. Семьонов, В. Я. Слободюк. Серед тих, хто очолював роботу на факультеті, неможна не відмітити таких деканів як М.П. Денисенко, Х.І. Клафас, Л.С. Єрмолов, І.С. Бабанських, М.І. Татаринцев, Д.І. Ткаченко, І.Г. Гончаренко. Велика шана нашим ветеранам праці і учасникам Великої Вітчизняної війни: Вакаловій Л. П., Кияшко В. В., Колишкіну В. І, Конохову В. 3., Кущу Ф. П., Ла-ніну Ф. В., Неумивакіну Е. В., Сандомирському М. Г., Сідельникову М. Т., Трофимченку Ю. І. Кращі традиції передаються з покоління в покоління. Зараз на 7 кафедрах факультету працюють творчі колективи, наукові школи вчених, відомі далеко за межами України. Це академік Д.І. Мазоренко, академік П.М. Заіка, академік В.Я. Анілович, професор А.Т. Лєбєдев, професор М.Г. Сандомирський, професор Ю.І. Ковтун. Свої знання і досвід, накопичені багаторічною працею, вони щиро передають молодим науковцям, майбутнім інженерам. Підготовка інженерів зі спеціальності «Механізація сільського господарства» на факультеті з дня його існування передбачала загально інженерну підготовку, вивчення землеробської механіки, конструкції, використання та ремонту тракторів та сільськогосподарських машин. Сьогодні розробкою технологій виробництва сільськогосподарської продукції в більшій мірі займаються спеціалісти, що створюють і використовують машини, тобто інженери. Терміни «технологія» і «машина» стали нероз'єм

ними. їх об'єднують питання виробництва, використання, обслуговування та ремонту машин. Наприклад, «технологія виробництва сільськогосподарської продукції», «технологія переробки і зберігання продукції», «технологія машино- будування», «технологічне обслуговування», «технологія виконання технічного обслуговування», «технологія ремонту» та інші. Виходячи з доцільності відповідності форми та змісту процесу навчання за напрямком «Механізація сільського господарства» у 2001 р. назва факультету наказом по університету була замінена на механіко-технологічний. Інститут постійно підвищує рівень науково-педагогічної роботи. В останні роки з'явився ряд нових спеціальних дисциплін: «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів», «Машиновикористання», «Агрокваліметрія», «Обґрунтування інженерних рішень», «Функціональна стабільність транспортних засобів» та інші, які відповідають високим вимогам сьогодення. Видано багато підручників, методичних посібників. Особливе місце в роботі професорсько-викладацького складу посідає наукова діяльність. В інституті з 1962 року плідно працює проблемна науково-дослідна лабораторія вібраційних і зерноочисних машин. П'ять ро

зробок лабораторії пройшли державні випробування і рекомендовані до серійного виробництва. Також на факультеті відкрито науково-технічний центр України «Агропромтрактор», який вирішує науково-дослідні проблеми в галузі тракторної енергетики та проводить попередні і контрольно-періодичні випробування тракторів ХТЗ. Крім того на факультеті останнім часом організована науково-дослідна лабораторія з оптимізації застосування сільгосптехніки, мета якої — розробка рекомендацій господарствам нового типу, в тому числі фермерським, з придбання та використання сільгоспмашин з високим рівнем збереженості біопотенціалу сучасних сортів, енергоресурсів та екосистеми. У 2005 році створено Центр сертифікації випробувань мобільної та сільськогосподарської техніки. Отже, можна сказати, що -науковий інститут механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка має славне минуле і перспективи для зростання.