Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем

Переглядів: 19999
Завідувач кафедри: СОРОКІН Максим,
Адреса: м. Харків, вул. Різдвяна, 19
Телефон: (057) 712-50-56, 712-52-45
e-mail: nlisichenko@yandex.ru
 

Кафедра автоматизованих електромеханічних систем входить до складу навчально-наукового інституту енергетики та комп'ютерних технологій, вона заснована в жовтні 1953 року на базі існуючої кафедри "Застосування, виробництва та розподілення електроенергії в сільському господарстві".

В різні роки кафедру очолювали Осетров П.О., Баженов І.Г., Куришев В.Я., Савченко П.І., Тищенко О.К. З 2004 року кафедру очолює Лисиченко М.Л.

Сьогодні на кафедрі працюють висококваліфіковані спеціалісти, які мають значний науковий, методичний та виробничий досвід. Загальна чисельність співробітників кафедри 24 особи: 17 - професорсько-викладацького персоналу (3 професори, д.т.н., 9 доцентів, к.т.н., 3 старших викладача, 4 асистента), 5 чоловік допоміжного персоналу та 1 аспірант.
Навчальна робота кафедри будується у відповідності до вимог виробництва, науки, техніки та їх перспективного розвитку на основі типових робочих програм і календарного плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня БАКАЛАВР, СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР для АПК. Для цього на кафедрі створена відповідна матеріально-лабораторна база.
Кафедра застосування електроенергії в сільському господарстві має 5 навчальних лабораторій та 1 наукову лабораторію «Лазерні технології в АПК»:
 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри викладає електротехнічні дисципліни на 5 факультетах університету. Основними з яких є: «Основи електроприводу»; «Електропривод в АПК»; «Електропривод с.г. машин, агрегатів та потокових ліній»; «Апарати керування і захисту»; «Засоби електрифікації у с.г.»; «Проектування систем електрифікації, автоматизації та енергопостачання»; «Гідравліка»; «Водопостачання та водовідведення в АПК»; «Гідрогазодинаміка"; «Електричні машини»; «Електричні машини с.г. виробництва»; «Електричні машини автоматизованих систем» та ін.
На кафедрі активно впроваджується комп’ютерні технології в навчальний процес. Поточна перевірка знань студентів проводиться на основі тестування. Розроблені програми і випущені методичні вказівки по розрахунку механічних характеристик електроприводу та виконання графічного матеріалу по курсовому і дипломному проектуванню на основі комп’ютерної графіки.
Дослідження в науковій лабораторії проводяться відповідно регіональною комплексною програмою на 1998-2005 рр. “Лазер – здоров’я, економіка, екологія” розділ 6 “Лазерні технології в сільському господарстві”

Наукова лабораторія

Колектив постійно приділяє увагу питанню методичного забезпечення навчального процесу. За останні роки видано підручник «Електропривод», навчальний посібник «Електропривод в АПК. Конспект лекцій». Щорічно на кафедрі видається до 20 оновлених методичних вказівок.
В останні декілька років інтенсивно розвивається лабораторно-технічна база кафедри. Так, сформована нова лабораторія «Електропривод в АПК» в корпусі по вул. Кацірська,9. Активну роботу по оснащенню нової лабораторії здійснювали доценти І.А.Гаврилюк, І.П.Ільїчов, О.К.Тищенко, Ю.М.Хандола, ст. викладачі В.О.Овчаренко, В.Є.Соловов. В лабораторії проводяться лабораторно-практичні заняття по дисципліні «Електропривод в АПК», «Апаратура керування та захисту», «Електронні пристрої керування», «Споживачі електричної енергії» для студентів ІІІ, ІV, V, VI курсів факультету енергетики та комп’ютерних технологій.

Лабораторія основ електроприводу оновилась новими технічними приладами, наприклад, мікропроцесорний перетворювач частоти струму для регулювання частоти обертання асинхронних двигунів в електроприводах сільськогосподарського призначення.
Лабораторний стенд на його основі активно використовується в наукових дослідженнях аспірантів та лабораторних заняттях студентів.
Під керівництвом доцента О.М.Мороза переобладнана сучасним обладнанням і оновилась рядом лабораторних стендів по дослідженню режимів роботи насосів, силових гідравлічних установок по дисципліні «Гідравліка» та «Гідропривод». Для забезпечення умов викладання дисципліни «Пневмопривод».

Великий внесок в становлення кафедри, створення лабораторій кафедри, розширення їх матеріальної бази, поліпшення їх оснащення свого часу внесли викладачі: Осетров П.О., Ломова М.Д., Покатаєв О.І., Баженов І.Г, Земляний І.М., Куришев В.Я. Наполегливо продовжують роботу в цьому напрямку доценти Гаврилюк І.А., Ільїчов І.П., Тищенко О.К., Лисиченко М.Л., Мороз О.М., Балахонов О.М., Косуліна Н.Г., Худобін М.В., Хандола Ю.М., Груколенко В.К., старші викладачі Вітренко М.М., Соловов В.Є., Овчаренко В.О., асистенти Федькін М.І., Середа А.І. зав. лаб. Мавроді В.І., ст. лаб. Галичий Б.Є.

Основними методами навчання, які активізують навчальний процес є ділові ігри, блочно-модульний метод навчання, рейтингова система контролю знань.
В активі викладачів кафедри налічується біля 100 авторських свідоцтв на винаходи і 20 патентів України. За останні 5 років активно займаються патентуванням наукових ідей (проф. Савченко П.І., проф. Лисиченко М.Л., доц. Косуліна Н.Г., доц. Худобін М.В., асист. Сотнік О.В.). 

Викладачі кафедри активно приймають участь в науково-технічних виставках, на яких отримують нагороди, так, 5 патентів (автори Лисиченко М.Л., та ін.) нагороджені дипломами та медалями (2 срібні, 3 золоті на Міжнародному салоні винаходів «Новий час» (2006 р. Харків; 2007 р. Севастополь).

На кафедрі створені сприятливі умови для виконання та успішного захисту магістерських робіт, кандидатських та докторських дисертацій. Великий внесок в справі підготовки наукових кадрів проф. Савченка П.І., ним підготовлено 5 кандидатів наук, він є членом двох спеціалізованих рад (НАУ, ХНТУСГ) і постійним опонентом кандидатських та докторських дисертацій. 
За роки існування кафедри її співробітниками та аспірантами захищенні 15 кандидатських дисертацій: Мурзін В.К. (1969 р.), Баженов І.Г. (1972 р.), Гаврилюк І.А. (1982 р.), Ільїчов І.П. (1988 р.), Мезенцев Ю.С. (1990 р.), Кривцов В.В. (1990 р.), Бережнюк І.Г. (1991 р.), Мороз О.М. (1991 р.), Балахонов О.М. (1991 р.), Романченко М.А. (1992 р.), Тищенко О.К. (1992 р.), Косуліна Н.Г. (1999 р.), Хандола Ю.М. (2002 р.), Середа А.І. (2006 р.) і три докторські: Савченко П.І. (1997 р.) та Лисиченко М.Л. (2006 р.), Косуліна Н.Г. (2007р.).

Успішно працюють над кандидатськими дисертаціями аспірант О.В.Столяров (науковий керівник доцент, к.т.н. Лисиченко М.Л.) та пошукач О.В.Уваров (науковий керівник професор, д.т.н. Савченко П.І.). В планах захист кандидатських дисертацій і у асистентів О.В.Сотнік, А.В.Цибух, М.С.Сорокіна.

На кафедрі постійно працює науково-методичний семінар, на якому розглядається звіти найкращих студентів, які проходили практику за кордоном, на фермах Західної Європи, звіти викладачів по підвищенню кваліфікації, попередні захисти дисертацій.

Співробітники кафедри приймають активну участь (щорічно до 40 доповідей) в міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах, які проводяться, як на Україні, так і за її межами. У 2007 р. проф. Савченко П.І. в складі делегації України приймав участь ІV Міжнародному симпозіумі «Проблеми інтеграції науково-освітнього, інтелектуального потенціалу в державотворчому процесі. Україна-Туреччина. (Севастополь-Тернопіль-Бахчисарай).

Про високий рівень наукових досліджень свідчить велика кількість нагород, отриманих професорсько-викладацьким складом кафедри.

Щороку під керівництвом викладачів кафедри студенти 3-5 курсів, магістри і аспіранти беруть активну участь у роботі міжнародного молодіжного форуму, який проводиться в університеті. Так, на секції «Енергопостачання та енергозабезпечення» у 2008 р. зроблено 5 доповідей, які підготували 12 студентів в напрямку «Енергозбереження в електромеханічних системах АПК».

Кафедра є провідною на Україні в напрямку розробки низькоенергетичних лазерних технологій в сільському господарстві. В даному напрямку ведуться роботи протягом останніх 15 років у співробітництві з Інститутом тваринництва УААН, Інститутом свинарства УААН, Інститутом птахівництва УААН та іншими науковими установами. В даному напрямку опубліковано більше 150 наукових праць, отримано 5 патентів на винахід України. Підтвердженням високого рівня науково-дослідних робіт є проведення в останні два роки засідання секції секція «Лазерні технології в сільському господарстві» (керівник проф. Лисиченко М.Л.) в рамках Міжнародної науково-практичної конференції “Применение лазеров в медицине и биологии” (НПМБК «Лазер и здоровье») на базі ХНТУСГ ім. П.Василенка

В рамках конференції проводяться огляди-конкурси наукових розробок молодих вчених та спеціалістів, так, у 2008 р. переможцями в напрямку «Лазерні біотехнології в сільському господарстві» стали: асистент Цибух А.В. і магістр Лисенко А.В., а магістерська робота Романової Т.М. «Розробка і дослідження лазерних технологій для активізації інкубаційних яєць» визнана найкращою і відмічена премією.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти займаються науковою роботою. На кафедрі існують декілька груп студентів, які займаються вирішенням сучасних проблем в напрямках: 
- енергозбереження в електроприводі АПК (керівник проф. Савченко П.І., доц. Гаврилюк І.А., доц.. Хандола Ю.М.);
- електричні машини (керівник доц. Балахонов О.М.);
- розробка систем захисту та керування електроприводом (керівник доц. Тищенко О.К.);
- розробка технічних засобів для лазерних технологій (керівник проф. Лисиченко М.Л.);
- енергозбереження в гідро- та пнемо приводі (керівник доц. Мороз О.М., доц. Груколенко В.К., доц. Середа А.І.)

Показником рівня проведення наукових досліджень студентів є отримання на конкурсах студентських наукових робіт, як на Україні, так і за кордоном (Росія) призових місць, дипломів, грамот та цінних подарунків.

Так у 2006 р. наукова робота магістра Ходосової Н.В., та студента Остапенка С.В. стала переможцем міського конкурсу в напрямку «Біологія та сільське господарство».

Ключові слова:

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика