Освітні послуги ХНТУСГ сертифіковано на відповідність вимогам Міжнародного стандарту системи управління якістю ISO 9001:2008

Кафедра надійності, міцності та технічного сервісу машин ім. В.Я. Аніловича

Переглядів: 14312
Завідувач кафедри: КУХТОВ Валерій Георгійович, професор, доктор технічних наук, академік Академії інженерних наук України
Адреса: 61050, м. Харків, пр. Московський 45.
Телефон:(057) 732-98-16
e-mail: nadezhnost@list.ru
 
Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту технічного сервісу, її засновано в грудні 1971 р. Протягом 30 років її очолював доктор технічних наук, професор Анілович Веніамін Якович.

Вперше в сільськогосподарських вузах СРСР поняття "надійність" увійшло в назву кафедри. У 1972 р. професором Аніловичем В.Я. вперше на факультеті механізації був прочитаний курс лекцій "Основи надійності сільськогосподарської техніки".

Інноваційні технології, обладнання та інструмент для лісопиляння та первинної обробки деревини
Склад кафедри міцності та надійності машин
Під керівництвом професора В.Я. Аніловича було закладено основи наукової школи з проблем надійності машин і створено фундаментальну методичну базу з викладання дисциплін, пов'язаних з міцністю та надійністю техніки. У цей час вийшли з друку і стали відомими монографії:

1. Барский И.Б., Анилович В.Я., Кутьков Г.М. Машиностроение, М., 1973. – 280 с.
2. Анилович В.Я., Дьяченко В.А. Эксплуатационная надежность с.-х. машин. Ураджай, Минск, 1974.- 263 с.
3. Анилович В.Я., Водолажченко Ю.Т. Конструирование и расчет с.-х. тракторов. Машиностроение, М., 1976. – 455 с.
4. Анилович В.Я., Гринченко А.С., Литвиненко В.Л., Чернявский И.Ш. Прогнозирование надежности тракторов. Машиностроение, М., 1986. – 224 с.
5. Анилович В.Я., Карпов В.Г. Обеспечение надежности с.-х. техники. "Тэхника", Киев, 1989. – 126 с.
6. Анілович В.Я., Гринченко О.С., Карабін В.В., Литвиненко В.Л., Литвинов В.О. Міцність та надійність машин. Урожай, Київ, 1976. – 285 с.
7. Анилович В.Я., Гринченко А.С., Литвиненко В.Л. Надежность машин в задачах и примерах. Монография, Харьков, "Око". 2001. – 320 с.
8. Погорелый Л.В., Анилович В.Я. Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин. К., Феникс, 2004. – 208 с.
9. Кухтов В.Г. Долговечность деталей шасси колесных тракторов. Харьков, 2004. – 290 с.

За період існування кафедри захищено 32 кандидатські і одна докторська дисертації. З них підготовлені під науковим керівництвом проф. В.Я. Аніловича 28 кандидатів технічних наук. Кафедрою отримано 65 авторських свідоцтв.

Зараз на кафедрі працює 10 викладачів, з них: професорів – 2 (Кухтов В.Г., Гринченко О.С.); доцентів - 3 (Карабін В.В., Литвиненко В.Л., Савченко В.Б.); докторів наук – 1 (Кухтов В.Г.); кандидатів наук – 7 (Гринченко О.С., Карабін В.В., Литвиненко В.Л., Савченко В.Б, Клименко М.П., Романченко В.Б., Алфьоров О.І.); старших викладачів – 1 (Лупандіна А.П.); асистентів – 1 (Концевич О.А.).

На кафедрі навчається один аспірант за спеціальністю 05.05.11 "Машини та засоби с.-г. виробництва".

У 2008-2009 навчальному році кафедрою було забезпечено ліцензування і набрано 25 магістрів за новою спеціальністю "Колісні та гусеничні транспортні засоби".

Основні наукові напрямки роботи кафедри: оцінка, прогнозування та моделювання надійності тракторів і сільськогосподарських машин, підвищення довговічності агрегатів і систем, розробка технічних засобів і методів випробувань елементів машин на надійність, дослідження динамічної міцності вузлів і агрегатів.

Високий науковий потенціал кафедри знайшов своє відображення в поста-новці і методичному вдосконаленні викладання дисциплін: "Опір матеріалів", "Надійність машин", "Механіка матеріалів та конструкцій", "Оптимальне проектування надійних конструкцій", "Випробування і контроль надійності", "Теорія і технологія наукових досліджень", "Основи наукових досліджень" та нової дисципліни "Моделювання надійності конструкцій", в якій широко використовуються сучасні комп'ютерні технології. На їх основі були поставлені нові лабораторні роботи, розроблені навчально-методичні матеріали до лабораторних і практичних занять; курсового і дипломного проектування.

Кожний рік кафедрою проводиться міжнародна науково-практична конференція, присвячена пам'яті професора В.Я. Аніловича, а також видається вісник наукових праць ХНТУСГ ім. Петра Василенка “Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва”. За рік в середньому видається: наукових статей - 22; підручників - 1; науково-методичних статей - 4; методичних розробок - 6; патентів - 1.
Кафедра приймає регулярну участь у наукових міжнародних конференціях, де у 2009 році виступили співробітники з 21 докладом.

Кафедра приймає участь у навчанні студентів за спеціальностями: механізація сільського господарства; якість, стандартизація та сертифікація; обладнання переробних і харчових виробництв; машини та обладнання сільськогосподарського виробництва; колісні та гусеничні транспортні засоби; обладнання лісового комплексу; технологія деревообробки.

Під час відвідування Вашингтонського університету (м. Сіетл, штат Вашингтон, США) професором О. Гринченко були отримані науково-методичні матеріали з дисциплін "Опір матеріалів" та "Надійність технічних систем" від Депа-ртаменту інженерної механіки університету; встановлено особисті відношення і проведено консультацію з питань сучасних методів наукових досліджень з відомим фахівцем з проблем надійності доктором Кайлаш Капуром (Вашингтонський університет).

Під час проведення міжнародних наукових конференцій з проблем надій-ності машин (ХНТУСГ імені П. Василенка, травень 2007-2009 р.); проведені консультації та обмін науково-методичними матеріалами з професором, д.т.н. Кутьковим Г.М. (МДАУ імені В.П. Гарячкіна, Російська федерація); отримані науково-технічні матеріали з питань забезпечення надійності двигунів від д-ра І. Аніловича (м. Детройт, США, Дженерал Моторс); проведені консультації та обмін науково-методичними матеріалами з д-ром Ю.В. Чигарьовим та доц. І.С. Крук (Білоруський державний аграрний технічний університет, Щетинська сільськогосподарська академія, Польща); проведено обмін досвідом з питань підвищення надійності машин з д-ром т.наук; проф. В.М. Башкіровим (Казанський державний технологічний університет, Російська федерація).

Кафедра співпрацює з ВАТ "ХТЗ ім. С. Орджонікідзе", Лозівським коваль-сько-механічним заводом, УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого, ННЦ "ІМЕСГ", ремонтними і сільськогосподарськими підприємствами.
Учбовий процес і підготовка фахівців різного рівня виконуються з урахуванням реальних потреб виробництва.

Останні оновлення

Розклад

Яндекс.Метрика