Вісник ХНТУСГ 78

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІСНИК
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Випуск 78

«Вдосконалення технологій та обладнання виробництва продукції тваринництва»

Харків – 2009

 

УДК 631.22(075)
ББК 40.715я73

Друкується за рішенням вченої ради Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка від 22.02.2010 р., протокол № 6

Друкується за рішенням вченої ради ХНТУСГ від 26.03.2009 Пр.№ 7
В збірник включені наукові праці Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, наукових установУААН, навчальних закладів України і зарубіжжя, в яких наведені результати конструкторських, теоретичних, експериментальних досліджень машин для тваринництва і нових технологій виробництва продуктів тваринництва.

Редакційна колегія:

Член-кореспондент УААН, професор Мазоренко Д.І., академік УААН, професор, доктор технічних наук Заїка П.М., академік ІАУ, професор Науменко О.А, професор, доктор с.-г. наук Петрушка Є.З., доктор технічних наук, професор Пащенко В.Ф., член-кореспондент ІАУ, професор Бойко І.Г. (відповідальний редактор), доктор технічних наук Швацький В.В., член-кореспондент УААН, доктор с.-г. наук Трішин О.К., професор, доктор технічних наук Ужик В.Ф., кандидат с.-г. наук Мельник В.О., кандидат технічних наук Пискун В.І., доктор с.-г. наук Савран В.П., професор, доктор технічних наук Войтов В.А., доктор технічних наук, професор Морозов І.В., доктор технічних наук, професор Тіщенко Л.М.

Наукове видання

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Випуск 78

«Вдосконалення технологій і обладнання виробництва продукції тваринництва і птахівництва»

(Свідоцтво про державну реєстрацію – серія КВ №315 відіб.01.04 р.)

Відповідальний за випуск Бойко І.Г.
Комп’ютерна верстка та набір: Тимчук Д.С.

Підписано до друку 26.03.2009. Папір тип №2 Формат 60х84 1/16. Умов. друк, аркуш. 6,5. Тираж 100 прим.

Видавництво ЧП Червяк

61120, Харків, вул Гв.Широнінців, 18, кв 179
Харківський національний технічний
університет сільського господарства
ім. Петра Василенка

ISBN 5-798-0176X

ЗМІСТ