Вісник ХНТУСГ. Випуск 93. Том 1 (Технічні науки)

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ВІСНИК
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ

Випуск 93

«МЕХАНІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА »

Том 1

Харків – 2010

 

УДК 631.171
ББК 40.71

Друкується за рішенням вченої ради Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка від 22.02.2010 р., протокол № 6

В збірник включені наукові праці Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, провідних вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і підприємств, в яких відображені результати теоретичних і експериментальних досліджень.

Редакційна колегія:

Член-кореспондент УААН, професор Мазоренко Д.І. (відповідальний редактор); академік УААН, професор, д.т.н. Заїка П.М.; член-кореспондент УААН, професор, д.т.н. Тіщенко Л.М.; професор, д.т.н. Войтов В.А.; професор, д.т.н. Завгородній О.І.; професор, д.т.н. Лебедєв А.Т.; професор, д.т.н. Манчинський Ю.О.; професор, д.т.н. Морозов І.В.; професор, д.т.н. Пастухов В.І.; доцент, к.т.н. Харченко С.О. (заступник відповідального редактора); доцент, к.т.н. Лук’яненко В.М.(відповідальний секретар); професор, к.т.н. Науменко О.А.; професор, к.т.н. Сандомирський М.Г.; професор, к.т.н. Бакум М.В.; доцент, к.т.н. Кірієнко М.М.

Технічні секретарі: Богомолова В.П.Жиліна О.О.

Відповідальний за випуск Харченко С.О.

Наукове фахове видання

Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

Випуск 93

«Механізація сільськогосподарського виробництва»

Том 1

ISBN 5-7987-0176 Х

© Харківський національний технічний університет 
сільського господарства імені Петра Василенка, 
2010 р.

ЗМІСТ