Триває робота експертної комісії з акредитації освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг»

Експертна комісія другий день працює над проведенням первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка.

Для провадження освітньої діяльності університет має повний пакет нормативної документації за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським)  рівнем вищої освіти:

– освітньо-професійна програма підготовки студентів;

– навчальні плани, розроблені з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України;

– положення ХНТУСГ про організацію освітнього процесу, про проведення ректорського контролю знань студентів та інші положення університету затверджені в установленому порядку.

  

Комісія перевірила показники успiшностi, що наведені в акредитацiйнiй справi, i виявила об’єктивність оцінки та якість знань студентів. Для самоаналізу були виділені дисципліни з циклу загальної підготовки («Соціальна відповідальність», «Економічна діагностика») та дисципліни з циклу професійної підготовки («Конкурентоспроможність підприємства», «Глобальна економіка»). Результати контролю залишкових знань студентів із дисциплін, за якими проведено ККР, засвідчують високий рівень теоретичних знань, професійно-практичної підготовки студентів і підтвердили їх здатність до самостійної професійної та науково-дослідної роботи.

Комісія підтверджує відповідність рівня теоретичної та практичної підготовки студентів вимогам освітньо-професійної програми підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» зі спеціальності 075 «Маркетинг» за другим (магістерським)  рівнем вищої освіти. Якісні показники успішності студентів свідчать про достатньо високий рівень майбутніх фахівців.