Ректор

Кафедра надійності, міцності та технічного сервісу машин ім. В.Я. Аніловича

 

Завідувач кафедри: КУХТОВ Валерій Георгійович, професор, доктор технічних наук, академік Академії інженерних наук України
Адреса: 61050, м. Харків, пр. Московський 45.
Телефон:(057) 732-98-16
e-mail: nadezhnost@list.ru 

Кафедра входить до складу навчально-наукового інституту технічного сервісу, її було засновано в 1971 році доктором технічних наук, професором В.Я. Аніловичем, який очолював кафедру впродовж 30 років.

Під керівництвом заслуженого діяча науки і техніки, академіка Інженерної академії України В.Я. Аніловича було закладено основи наукової школи з проблем надійності машин і створено фундаментальну науково-методичну базу з викладення дисциплін, пов'язаних з міцністю та надійністю техніки, таких як "Опір матеріалів" і "Основи надійності сільськогосподарської техніки". У цей період співробітниками кафедри видано широко відомі в Україні та за її межами посібники "Міцність та надійність машин", "Надежность машин в задачах и примерах" та монографію "Прогнозирование надежности тракторов".

З 2006 року завідувачем кафедри працює доктор технічних наук, професор В.Г. Кухтов. У 2013 році до складу кафедри було приєднано секцію технічного сервісу під керівництвом професора, доктора технічних наук О.В. Козаченка.

На кафедрі успішно працює аспірантура і докторантура. За останнє десятиріччя було захищено 8 кандидатських дисертацій, основна тематика яких - надійність конструктивних елементів машин сільськогосподарського виробництва. В 2014 році професор О.С. Гринченко захистив докторську дисертацію з питань механічної надійності сільськогосподарської техніки. На сьогоднішній день викладацький колектив кафедри на 92% складають фахівці, які мають науковий ступінь і вчене звання, з них 25% професорів і докторів наук.

Основні наукові напрямки роботи кафедри: оцінка, прогнозування та моделювання надійності тракторів і сільськогосподарських машин, підвищення довговічності агрегатів і систем тягово-енергетичних засобів, розробка технічних методів випробувань елементів машин на надійність, дослідження динамічної міцності їх вузлів і агрегатів. За цими напрямками кафедрою виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи з машинобудівними підприємствами України. Результати такого співробітництва спрямовані на забезпечення надійності техніки, а одним з його результатів стала участь у розробці системи галузевих стандартів — СОУ з надійності та випробувань техніки Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Щорічно на кафедрі проводиться міжнародна науково-практична конференція, яка присвячена пам'яті професора В.Я. Аніловича, за результатами якої видається окремий номер фахового наукового журналу "Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів"

Високий науковий потенціал кафедри знайшов своє відображення в постановці і методичному вдосконаленні викладання дисциплін. Лабораторії, аудиторії та комп'ютерні класи кафедри обладнані сучасним мультимедійним обладнанням, яке забезпечує широкі можливості у виборі форм і методів викладення навчального матеріалу і оволодіння студентами широким спектром професійних навичок.

Кафедра є випусковою. У 2010 році пройшла акредитацію і отримала ліцензію на випуск фахівців зі спеціальності "Колісні та гусеничні транспортні засоби" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр". У відповідності до вимог стандарту вищої освіти України зі спеціальності "Галузеве машинобудування" на кафедрі розроблено навчально-методичні комплекси і викладаються дисципліни, які забезпечують вивчення засобів і методів проектування, проведення і оцінки результатів випробувань, оцінки та забезпечення надійної роботи техніки. В окремих групах викладання класичного курсу опору матеріалів здійснюється англійською мовою. При цьому використовуються методичні матеріали, які було отримано у Вашингтонському університеті США (м. Сіетл).

Напрацювання кафедри активно використовуються при підготовці фахівців з "Галузевого машинобудування" за освітніми програмами "Контроль якості та забезпечення надійності мобільних машин" для здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" та "Моделювання надійності мобільних машин" для освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

Склад кафедри (секція надійності):
 
      
Кухтов Валерій Георгійович                      Гринченко Олександр Степанович       Алфьоров Олексій Ігорович
завідувач кафедри                                      доктор техн. наук, професор                    кандидат техн. наук, доцент
д. т. н, проф, член-кореспондент                                                                                     проректор з НПР ХНТУСГ
Академії інженерних наук України
 
      
Калінін Євген Іванович                                Савченко Володимир Борисович            Іванов Володимир Іванович
кандидат техн. наук, доцент                          кандидат техн. наук, доцент                        кандидат техн. наук, доцент
заступник директора ННІ ТС
 
 
      
Свіргун Ольга Анатоліївна                    Концевич Олександр Андрійович                   Кніс Тимур Вікторович
кандидат техн. наук, доцент                      старший викладач                                               завідувач лабораторії
 
    
Рибалко Михайло Степанович              Благутіна Людмила Володимирівна
старший лаборант                                    старший лаборант