Докторантура й аспірантура

Завідувач аспірантури: Нечитайло Юлія Анатоліївна

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Алчевських 44, каб. 104 (перший поверх)
 
Телефон: (057) 716-41-73

e-mail: aspirantura_khntusg@ukr.net

Підготовка в аспірантурі й докторантурі здійснюється за такими спеціальностями:

- 051 – Економіка;
- 073 – Менеджмент;
- 131 – Прикладна механіка;
- 132 – Матеріалознавство;
- 133 – Галузеве машинобудування;
- 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
- 163 – Біомедична інженерія;
- 275 – Транспортні технології (за видами).

Форми і термін навчання:
Докторантура
– денна, з відривом від виробництва, за державним замовленням з виплатою стипендії, два роки.
Аспірантура:
– денна – з відривом від виробництва, за державним замовленням з виплатою стипендії, термін навчання – чотири роки;
– заочна – без відриву від виробництва, термін навчання – чотири роки (на контрактній основі);
– здобувачі – без відриву від виробництва, без державного замовленням без виплати стипендії, термін навчання – п’ять років (для штатних співробітників ХНТУСГ);
– контрактна – для аспірантів (громадян України), з відривом від виробництва, термін навчання – чотири роки, сума контракту – 20.000 грн на рік;
– контрактна – для аспірантів (громадян іноземних країн), з відривом від виробництва, термін навчання – чотири роки, сума контракту – 2.000 $ на рік.

В докторантуру приймаються особи, які мають відповідну вищу освіту і є кандидатами технічних або економічних наук.

Вступники до докторантури подають наступні документи:

1. Заява на ім’я ректора.
2. Особистий листок з обліку кадрів (з фотокарткою).
3. Автобіографія (у довільному вигляді).
4. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086-о.
5. Копія паспорта (1, 2 сторінки та прописка).
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
7. Копія трудової книжки (перша та сторінка з записом останнього місця роботи).
8. Копія диплома спеціаліста або магістра з додатком .
9. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук). 
10. Копія атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності).
11. Список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації).
12. Розгорнутий план дисертаційної роботи.
13. Витяг з протоколу засідання Вченої ради ННІ про рекомендацію щодо вступу до докторантури, призначення консультанта та теми дисертації.
14. Витяг з протоколу засідання Вченої ради університету про рекомендацію щодо вступу до докторантури.

15. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.

Вступники до аспірантури подають наступні документи:
1. Заява на ім’я ректора.
2. Особистий листок з обліку кадрів (з фотокарткою).
3. Автобіографія (у довільному вигляді).
4. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086-о.
5. Копія паспорта (1, 2 сторінки та прописка).
6. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
7. Копія трудової книжки (перша та сторінка з записом останнього місця роботи).
8. Копія диплома спеціаліста або магістра з додатком.
9. Копія посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності).
10. Витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію щодо вступу до аспірантури, призначення наукового керівника та теми дисертації.
11. Список опублікованих наукових праць і винаходів (якщо їх менше трьох, то вступники до аспірантури подають наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності).
12. Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта (протягом двох місяців з дня зарахування до аспірантури).

Оригінали документів подаються особисто.

У разі здобуття відповідної освіти за кордоном подається копія нострифікованого диплома (атестата).

Прийом документів в докторантуру й аспірантуру на денну форму навчання проводиться з 1 березня по 31 травня кожного року.

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних іспитів зі спеціальностей та іноземної мови з 1 червня по 30 червня кожного року.

Аспіранти й докторанти денної форми навчання забезпечуються гуртожитком (при потребі).

 

Працює комісія з прийому кандидатських іспитів з наступних спеціальностей:

- 051 – Економіка;
- 073 – Менеджмент;
- 131 – Прикладна механіка;
- 132 – Матеріалознавство;
- 133 – Галузеве машинобудування;
- 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
- 163 – Біомедична інженерія;
- 275 – Транспортні технології (за видами).
 
До 31.12.2020 року працюють комісії з прийому кандидатських іспитів зі спеціальностей:
- 05.02.01 – матеріалознавство;
- 05.02.04 – тертя та зношування в машинах;
- 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
- 05.09.03 – електричні комплекси та системи;
- 05.11.17 – біологічні та медичні прилади та системи;
- 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;
- 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту;
- 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Загальна кількість аспірантів і докторантів за всіма формами навчання в університеті станом на 01.01.2020 року становить 60 осіб.
За 2019 рік працівниками університету було захищено чотирнадцять докторських та одинадцять кандидатських дисертацій.