Програма діяльності з підвищення ефективності навчального процесу і якості підготовки фахівців

Програма діяльності з підвищення ефективності навчального процесу і якості підготовки фахівців в університеті

Програма направлена на реалізацію Програми сталого розвитку університету, що ґрунтується на положеннях: Закону України «Про вищу освіту»; «Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року»; концепції реформування і розвитку аграрної освіти та науки в Україні; затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України № 279-р від 06.04.2011р.; Проекту «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки»;Державної цільової програми формування кадрового потенціалу в сільськогосподарському виробництві на 2010-2015рр.; Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 р., затвердженій Постановою Кабінету Міністрів України № 1158 від 19 вересня 2007 р.; Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 р., затвердженій Постановою Харківської обласної Ради № 27-VI від 23 грудня 2010 р. та проголошеному Радою ЮНЕСКО на 166 сесії у квітні 2003р. «Десятиліття освіти для сталого розвитку», починаючи з 1 січня 2005р.; Статуту університету.

Програма орієнтована на споживача - студентство університету та високо розвинене виробництво, а саме:

– забезпечення якісної освіти молоді на основі впровадження інноваційних технологій навчання, поглиблення взаємозв’язку навчального процесу з науковою діяльністю і виробництвом, розширення міжнародного співробітництва;

 – підготовка за потребами споживачів висококваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на ринку праці;

– формування гармонійно розвинутих особистостей нового покоління – лідерів,  здатних сприймати та використовувати в своїй діяльності сучасні досягнення на користь виробництва, суспільства та сім’ї;

– здатність випускників впливати на інноваційний розвиток держави.

Програма сформована на основі системного підходу з урахуванням інтеграції освіти науки та виробництва, розробки та прийняття рішень завдяки ґрунтовному самоаналізу, бенчмаркінгу, наукових досліджень та вивчення потреб усіх зацікавлених сторін.

Основним інструментом підвищення ефективності управління освітньою діяльністю ХНТУСГ є система менеджменту якості, що базується на філософії TQM (Total Quality Management) і відповідає вимогам міжнародних стандартів серії ISO 9000.

 Читати далі