Центр менеджменту якості

Центр менеджменту якості інформує
 
1. Тричі поспіль, при сертифікації (з 2011 року), зовнішніми аудиторами DQS-Group система менеджменту якості університету визнана результативною, ефективною, такою, що постійно розвивається і відповідає вимогам міжнародного стандарту серії ISO 9001.
 
2. Навчально-науковий центр менеджменту якості вітає колектив університету з отриманням сертифікату відповідності системи менеджменту якості університету вимогам нової версії міжнародного стандарту ISO 9001:2015 (орган сертифікації DQS GmbH)
 
До уваги колективу університету!
 
1. З 01.06. 2017 р. введена в дію нова версія сертифікованої за ISO 9001:2015 система менеджменту якості університету.
2. Удосконалення СМЯ університету стосується розширення підходів з управління якістю освітніх програм, якістю освіти, якістю освітніх послуг та відповідності «Стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості Європейському просторі вищої освіти» (ESG):
– виділення підпроцесів моніторингу якості освіти і моніторингу якості освітніх послуг;
– подальшого розвитку підходів студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання;
– впровадження процедур розгляду звернень і скарг студентів, викладачів та інших зацікавлених сторін (Етично-фахова комісія);
– розширення процедур зворотного зв‘язку зі споживачами освітніх послуг та іншими зацікавленими сторонами;
– розширення процедур залучення стейкхолдерів до процесів надання освітніх послуг і наукових розробок;
– забезпечення публічності діяльності університету.