Публічна інформація

1. Статут

2.Організаційна структура

3. Положення про вчену раду

4. Положення про порядок атестації науково-педагогічних працівників щодо присвоєння вченого звання професора (доцента) ХНТУСГ

5. Положення про наукове товариство студентів (курсантів, слухачів) аспірантів, докторантів і молодих вчених

6. Документи вищого навчального закладу, пов'язані із організацією освітнього процесу.

7. Плани роботи університету.

8. Правила прийому у 2020 році.

9. Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, дкторантів.

9.1 Зміни до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів.

10. Cклад керівних органів.

11. Перелік вакантних посад.

12. Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників ХНТУСГ та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

            Доповнення     

13  КОШТОРИСИ

           Кошторис 2020

           Кошторис 2019

          Кошторис 2018      

          Кошторис на 2017 рік.

14. Звіт про надходження та викорстання коштів загального, спеціального фонду

15. Перелік платних послуг 2019-2020 н.р.

16. Зведений штатний розпис.

17. Річний план закупівель

18. Програми успішного розвитку університету.

19. Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти.

20. Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту в ХНТУСГ

21. Положення про державну атестацію студентів в ХНТУСГ

22. Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення ХНТУСГ

23. Антикорупційна програма ХНТУСГ

24. Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ХНТУСГ.

25. Наказ про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків

26. Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданням, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій.

27.Наказ про перенесення робочих днів у 2019 році

28. Графік навчального процесу 2019-2020 р.

     28.1. Графік навчального процесу 2019-2020 році (резерв)

29 Кадровий склад кафедр

30 Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національний

31  Вартість навчання для громадян України на 2019-2020 навчальний рік

32 Перелік товарів, отриманих як благодійна допомога

33. Ліцензія на надання освітніх послуг та сертифікат акредититації навчального закладу

34. Ліцензування та акредитація

35. Звіти ректорату та директорів ННІ університету

36. Порядок супровіду (надання допомоги) осіб з інвалідністю та ін. маломобільних груп населення у ХНТУСГ 

37. Щодо онлайн курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!»

38. Склад Наглядової Ради ХНТУСГ

39. Щодо повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

40. Подання декларації у 2019 році відповідно до вимог розділу сьомому ст.45 Закону України «Про за побігання корупції» за 2018 рік.

41. Про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків

42. Наказ про проведення оцінки корупційних ризиків в університеті

43. Рекомендації суб'єктам декларування до чергового етапу декларування в Україні.

44. Щодо онлайн курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»

45. Оголошення

46. Каталог баз практик ХНТУСГ на 2018-2019 н.р.

47. Загальноуніверситетський каталог дисциплін за вибором студента першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ХНТУСГ на 2018-2019 н.р.

48. Положення про рейтингове оцінювання діяльності кафедр за результатами роботи протягом навчального року

49. Положення про планування та облік навчальної роботи

50. Положення про індивідуальний план студента.

51. Положення про академічну мобільність студентів та викладачів.

52. Положення про замовлення та виготовлення документів про вищу освіту.

53. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

54. Положення про вчену раду ННІ

55. Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб на вакантні місця державного замовлення.

56. Положення про організацію освітнього процесу.

57. Положення про етично-фахову комісію ХНТУСГ

58. Положення про проведення ректорського контролю знань студентів

59. Положеня про проведення поточного та семестрового конторолю

60. Положення про формування варіативної складової навчальних планів освітніх програм

61. Положення про перевірку  наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних робіт на наявність акдемічного плагіату

62. Положення про підвищення кваліфікації та стажування НПП і т.д.

63. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

64. Контингент студентів 2019-2020 навчального року

65. Матеріально-технічне забезпечення ХНТУСГ

66. Подання декларацій за 2019 рік